ll


 


Poniżej przedstawiamy zestawienie świadczonych przez nas usług. Ze względu na indywidualne podejście do Klienta dostosowujemy wykonywane prace do wymagań właścicieli. Pełną ofertę oraz zakres usług chętnie przedstawimy osobom zainteresowanym po spotkaniu i zapoznaniu się z indywidualnymi wymaganiami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie zarządzania nieruchomościami, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego 605163607 lub e-mailowy zarzadzanie@rybczynscy.eu .

 

Główne cele naszej oferty koncentrują się na następujących obszarach:

 

1.      Obsługa po powołaniu Wspólnoty Mieszkaniowej:

załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie regon i nadanie numeru NIP;

utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał oraz opracowanie planu zarządzania nieruchomością,

prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej,

weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,

powadzenie wykazu lokali,

prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli i ich udziałów,

nadzór nad opłaceniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnoty, chyba że   pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej, wynajmowanie zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone itp.,

  windykacja należności od dłużników,

zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,

pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,

poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości,

analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,

przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

2.      Obsługa administracyjna nieruchomości:

 

  wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie korzystnych warunków dla wspólnoty,

dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne,

bieżący nadzór nad jakością i przebiegiem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na nieruchomości,

 

3.      Obsługa techniczna nieruchomości:

 

obsługa techniczna nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości,

zlecenie i nadzór nad wykonywaniem przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,

nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, wywozu nieczystości, odprowadzaniu ścieków oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami m.in. mediów,

przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty,

zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,

zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,

przygotowanie planów remontowych,

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości,

nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac z wyłączeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru,

poprawa komfortu użytkowników,

wykonywanie obchodu całego budynku,

 

4.      Obsługa księgowa:

otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty,

prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i pozostałymi kontrahentami,

rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat na fundusz remontowy,

prowadzenie analizy terminowości należytych opłat,

prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą,

wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,

prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz przygotowanie i składanie obowiązujących deklaracji,

przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,

optymalizacja przychodów z nieruchomości,

przygotowanie i realizacja budżetów nieruchomości,

minimalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości,

5.      Obsługa prawna:

pobieranie i windykacja opłat z tytułu czynszów najmu i pożytków, z wyłączeniem zastępstwa procesowego w windykacji sądowej,

przygotowanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty takich jak regulaminy, statuty,

reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach między właścicielami,

wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności w szczególności wchodzi sporządzanie protokołu przejęci nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,

 

Wszystkie czynności wykonujemy przy wsparciu profesjonalnych usługodawców z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac. Ich dobór odbywać się będzie zawsze w porozumieniu z Państwem.

 

W celu bieżącego funkcjonowania nieruchomości zapewniamy obsługę pogotowia technicznego.

 

Wszelkie prace remontowe konieczne do wykonania zlecane są obcym podmiotom gospodarczym po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie zapytania ofertowego.

 

W zakresie obsługiwania nieruchomości firma współpracuje z Kancelarią Prawną.

 

Na życzenie wspólnoty istnieje możliwość udostępnienia indywidualnych rozliczeń kont właścicieli jak i stanu finansowego wspólnoty po przez stronę www.

 Zapraszamy do współpracy.

 
 

 Warszawa
 Al. Komisji Edukacji Narodowej 95

 Piaseczno
 ul. Fabryczna 32 lokal 13

 tel. 605 16 36 07
 zarzadzanie@rybczynscy.eu
 

            Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
 
© Rybczyńscy | projekt Grzegorz Stancel